بانک سوالات تاریخ

تعداد سوالات : 500

381 : پایتخت امپراطوری یونانی ها کدام شهر بود؟

1- بخدی

2- هرات

3- مقدونیه

4- سیستان


382 : انتی گوس و خانواده وی تا کدام سال قبل از میلاد بر مقدونیه حکمرانی داشتند؟

1- 140 قبل از میلاد

2- 145 قبل از میلاد

3- 146 قبل از میلاد

4- 142 قبل از میلاد


383 : سلیکوس بعد از کدام شخص به قدرت رسید؟

1- انتی گوس

2- بطلیموس

3- هیلوکلس

4- هیچکدام


384 : سلیکوس در کدام کشور به قدرت رسید؟

1- مصر

2- سوریه

3- یونان

4- ترکیه


385 : در زمان حکمرانی یونانی ها افغانستان تحت تصرف کدام شخص بود؟

1- آشوکا

2- اسکندر مقدونی

3- سلیکوس

4- انتی گوس


386 : نخستین حکمران موریایی ها چه نام داشت؟

1- آشوکا

2- بندوسارا

3- ایتیدیوم

4- چندرا گوپتا


387 : زمامداری موریایی ها در سال 324 ق.م توسط چندرا گوپتا در کجا آغاز شد؟

1- هند

2- پاکستان

3- یونان

4- افغانستان


388 : چندرا گوپتا کدام مناطق افغانستان را متصرف شد؟

1- غربی

2- شرقی

3- شمالی

4- جنوبی


389 : چندرا گوپتا توسط کدام یک از اشخاص ذیل تا دریای سند به عقب رانده شد؟

1- اسکندر

2- اسفندیار

3- سلیکوس

4- بندوسارا


390 : سلیکوس دختر خود را به کدام یک از اشخاص ذیل به عقد نکاح در آورد؟

1- بندو سارا

2- انتی گوس

3- کاسندر

4- چندرا گوپتا


391 : سلیکوس کدام مناطق افغانستان را به چندرا گوپتا واگذاشت؟

1- گنده هارا

2- اراکوزیا

3- گدروزیا

4- همه


392 : چندرا گوپتا در کدام سال قبل از میلاد درگذشت؟

1- 300 قبل از میلاد

2- 330 قبل از میلاد

3- 320 قبل از میلاد

4- 305 قبل از میلاد


393 : بعد از چندرا گوپتا کدام شخص بر تخت نشست؟

1- آشوکا

2- بندوسارا

3- ایتودیم

4- هیچکدام


394 : بعد از مرگ چندرا گوپتا روابط موریایی ها با کدام خانواده روز به روز حسنه میگردید؟

1- هخامنشی ها

2- یونانی ها

3- کیانی ها

4- سلوکیدی ها


395 : ابو ظفر ندوی مورخ کدام کشور بود؟

1- هند

2- افغانستان

3- ایران

4- عربستان


396 : کدام یک از حکمرانان ذیل از انیتا گوس طلب شراب، انجیر، و طبیب نمود؟

1- بندوسارا

2- چندراگوپتا

3- آشوکا

4- کاسندر


397 : فروش کدام یک از گزینه های ذیل در قانون یونانی ها ممنوع است:

1- انجیر

2- عالم و طبیب

3- شراب

4- همه


398 : اموال تجارتی موریایی ها و سلوکیدیان تا کدام نواحی منتقل میشد؟

1- باختر

2- هند

3- سند

4- همه


399 : بعد از بندوسارا کی به قدرت رسید؟

1- آشوکا

2- ایواکراتید

3- دیوتس

4- سلیکوس


400 : آشوکا به کدام دین عقیده داشت؟

1- زردشتی

2- یهودی

3- بودایی

4- عیسوی