بانک سوالات تاریخ

تعداد سوالات : 500

61 : قدیمی ترین مدنینت آریایی در افغانستان چه نام داشت؟

1- یونانی

2- باختری

3- اوستایی

4- ویدی


62 : پایتخت آریایی های در عصر ویدی کدام شهر بود:

1- هرات

2- بخدی

3- کابل

4- قندهار


63 : آریایی ها احتیاجات اولیه خود را از کدام طریق مرفوع می ساختند:

1- تجارت

2- صنعت

3- زراعت و مالداری

4- شکار


64 : مدنیت ویدی به کدام سال ها ارتباط می گیرد:

1- 2500-2000

2- 3200-2500

3- 1200-1000

4- 2200-2000


65 : آریایی ها در ساختن کدام نوع ظروف مهارت داشتند:

1- گلی

2- چینی

3- مسی

4- همه


66 : زنده گی زنان در عصر ویدی چگونه بود:

1- تحت ظلم قرار داشتند

2- آزادی اجتماعی داشتند

3- محکوم بودند

4- 1 و 3


67 : کتاب های ریگویدا، اتهرو ویدا، ساماویدا، و ریجویدا مربوط کدام مدنیت می باشد:

1- ویدی

2- اوستایی

3- پیشدادیان

4- کیانیان


68 : کتاب ویدی چند قرن قبل از میلاد تحریر شده است:

1- 5 قرن

2- 2 قرن

3- 6 قرن

4- 4 قرن


69 : اوستا دارای یکی از معانی ذیل می باشد:

1- علم و دانش

2- اصیل و نجیب

3- قانون و هدایت

4- هیچکدام


70 : مدنیت اوستا چند هزار سال قبل از میلاد تهداب گذاری گردیده:

1- 1000 قبل از میلاد

2- 2000 قبل از میلاد

3- 1200 قبل از میلاد

4- 3000 قبل از میلاد


71 : کتاب اوستا توسط کی نوشته شده است:

1- زردشت

2- کیومرث

3- سپین تمان

4- 1 و 3


72 : نخستین متن اوستایی در پوست چند هزار حیوان نوشته شده است:

1- 30000

2- 18000

3- 12000

4- 1200


73 : کتاب اوستا در چند بخش تحریر شده است:

1- 2

2- 3

3- 5

4- 6


74 : زردشت در سال 660 ق.م در کجا به دنیا آمده است:

1- بلخ

2- هرات

3- سیستان

4- الینگار


75 : زردشت در کدام سن رهبر آیین خود گردید:

1- 50

2- 30

3- 42

4- 22


76 : آهورمزدا در آیین زردشت خدای یکی از گزینه های ذیل بود:

1- آفتاب

2- خوبی ها

3- بدی ها

4- مهتاب


77 : اهریمن در آیین زردشت یکی از خدایان ذیل بود:

1- بدی ها

2- خوبی ها

3- آفتاب

4- مهتاب


78 : پندار نیک، گفتار نیک، و کردار نیک یکی از بیانات مشهور می باشد:

1- نوشیروان

2- کیومرث

3- زردشت

4- هوشنگ


79 : مراسم اسپ سواری، سال نو، اتن، روز های میله و موسیقی مربوط یکی از زمانه های ذیل می شود:

1- غوریان

2- آریایی ها

3- تیموریان

4- کوشانیان


80 : موسس سلسله پیشدادیان کی بود:

1- کیومرث

2- زردشت

3- کرشاسپ

4- تهمورث