بانک سوالات تاریخ

تعداد سوالات : 500

121 : بعد از لهراسپ کدام پسرش حاکم بلخ شد:

1- ویشت اسپه ( گشتاسپ)

2- زری وری

3- لهراسپ

4- کیخسرو


122 : گفتار زردشت به حکم کدام یک از حکمرانان ذیل در 12 هزار پوست گاو تحریر شده بود:

1- زردشت

2- اسفندیار

3- جمشید

4- گشتاسپ


123 : گشتاسپ به نام اناهیتا اسپ، گاو و گوسفند را در کنار کدام رود قربانی کرد:

1- فرازادانا

2- آمو

3- هریرود

4- هلمند


124 : آخرین زمامدار خاندان اسپه عبارت از:

1- گشتاسپ

2- لهراسپ

3- زری وری

4- اسفدیار


125 : تا قرن 6 ق.م کدام حکمرانان ذیل حاکمیت داشتند:

1- اوستایی

2- هخامنشی

3- موریایی

4- کیانی


126 : هخامنشی ها در قرن 6 ق.م دامنه امپراطوری خود را تا کدام قسمت گسترش دادند:

1- هند

2- فارس

3- آریانا

4- یونان


127 : کوروش در کدام سال توانست قسمت های زیادی افغانستان را تصرف نماید:

1- 454 قبل از میلاد

2- 549 قبل از میلاد

3- 459 قبل از میلاد

4- 560 قبل از میلاد


128 : بعد از کوروش کدام یک از این اشخاص به قدرت رسید:

1- خشایارشاه

2- داریوش

3- کمبوجیه

4- اردوشیر


129 : کدام امپراطور هخامنشی ها برای تسخیر افغانستان سعی زیاد نمود:

1- کوروش

2- کمبوجیه

3- داریوش

4- سیاوش


130 : بومیان سند و پنجاب سالانه چند تالانه به حکمرانان هخامنشی به قسم باج می پرداختند:

1- 360

2- 380

3- 340

4- 400


131 : در زمان امپراطوری داریوش چند نوع نژاد وجود داشت:

1- 46

2- 45

3- 40

4- 48


132 : در سنگ نوشته بیستون چند منطقه تحت حاکمیت هخامنشی ها نوشته شده است:

1- 22

2- 21

3- 24

4- 25


133 : امپراطوری هخامنشی ها درسال 333 ق.م توسط کدام امپراطوری واژگون شد:

1- یونانی ها

2- هخامنشی ها

3- موریایی ها

4- هیچکدام


134 : امپراطوری هخامنشی ها توسط کی از بین رفت:

1- اسکندرمقدونی

2- داریوش سوم

3- اسفندیار

4- کوروش


135 : آخرین حکمران هخامنشی ها کی بود:

1- داریوش اول

2- کوروش

3- داریوش سوم

4- اردوشیر


136 : داریوش سوم توسط کدام شخص در دامغان به قتل رسید:

1- اسکندر مقدونی

2- انتی گوس

3- بسوس

4- اناکسپ


137 : اسکندریه نام سابق کدام یک از ولایت ذیل می باشد:

1- هرات

2- بلخ

3- قندهار

4- بگرام


138 : اراکوزیا نام سابق کدام یک از ولایات ذیل بود:

1- قندهار

2- هرات

3- بلوچستان

4- بلخ


139 : اسکندر مقدونی در کدام سال ارغنداب و کابل را تصرف نمود:

1- 329 ق.م

2- 333 ق.م

3- 340 ق.م

4- 330 ق.م


140 : در پایگاه نظامی اسکندر مقدونی کدام نیروها بودند:

1- موریایی

2- بومی

3- هخامنشی

4- یونانی