بانک سوالات پشتو صنف دهم

تعداد سوالات : 200

81 : د «واک» کلمه معنی په نښه کړی:

1- کلک

2- صلاحیت

3- پالک

4- هلک

82 : د جرمنی د تبونګین پوهنتون د کتابتون د خطی نسخو په مجموعه کی د پښتو کوم اثر خوندی دی:

1- بیاض

2- خیر البیان

3- مخزن الاسلام

4- کومر جان

83 : د تیر ګړیو پاچا صاحب لور چی ادبیه، عالمه او فالضله میرمن وه په نښه کړی:

1- نازو انا

2- بی بی حلیمه

3- میرمن زرغونه

4- میرمن حمیده

84 : د ابو محمد هاشم ابن الزید السروانی د زوکړی نیته په نښه کړی:

1- 423 هـ ق

2- 323 هـ ق

3- 223 هـ ق

4- هیڅ یو

85 : د « برخلیک » لغت سمه معنی په نښه کړی:

1- عاجز

2- ګلکار

3- انتقاد

4- سرنوشت

86 : خدای «ج» ورکړه ده چی د وګړو تر منځ د پوهولو وسیله ګڼل کیږی:

1- ژبه

2- کیک

3- متنونه

4- اشاری

87 : د « موافق » معنی په نښه کړی:

1- ماتم

2- مراقبت

3- برابر

4- ټول سم دی

88 : «پیر روښان» د پښتو ادب کومی ادبی دوری پوری اړه لری:

1- لرغونی دوری

2- منځنی دوری

3- معاصر دوری

4- اوسنی دوری

89 : د «ګالل» معنی په نښه کړی:

1- خوړل

2- پالل

3- تیرول

4- څنګول

90 : خبر د جوړښت له مخی په څو دوله ده:

1- ساده

2- مرکب

3- 1 او 2 سم دی

4- هیڅ یو

91 : هغه کلمه چی په لغت کی مالګه کولو ته وایی په نښه کړی:

1- طباق

2- تلمیح

3- رجوع

4- تجنیس

92 : د بایزید روښان مخالف پښتون په نښه کړی:

1- مولانا عبدالقادر

2- مولانا عبدالقدوس

3- عبدالشکور

4- اخوند درویزه

93 : بایزید روښان د پښتو له کوم قوم څخه و په نښه کړی:

1- اورمړ

2- وزیر

3- مومند

4- دوړ

94 : هغه صنعت چی شاعر یو بیت په څو برخو ویشی هره برخه یی د بلی په مقابل کی داسی راوړی چی په وزن سره برابروی په نښه کړی:

1- المربع

2- تضمین

3- ترصیع

4- قلب

95 : جمله د ممنا او شکل له مخی په کومو ډولونو ویشل کیږی:

1- ساده

2- مرکبه

3- 1 او 2 سم دی

4- هیڅ یو

96 : د « تندی » مترادف کلمه په نشه کړی:

1- پښه

2- غاښ

3- ټنډه

4- ګوټه

97 : د « بشپړ » لغت ضد معنا:

1- پوره

2- مکمل

3- نیمګړی

4- بشپړول

98 : د «حمد» لغوی معنا؟

1- ثنا

2- صفت

3- ستاینه

4- ټول سم دی

99 : له هغه څخه د کلمو بیلابیل ډولونه جوړیږی؟

1- کیک

2- ژبه

3- متنونه

4- غږونه

100 : «ترلک زیات پیغمبران دی - څوک نبیان څوک مرسلان دی» د پورته بیت ویناوال په نښه کړی؟

1- خوشحال خان ختک

2- بایزید روښان

3- بیت نیکه

4- حمید مومند